Regulamin sklepu save-system.pl


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywanie zakupów w sklepie internetowym, który można odnaleźć pod adresem:
http://www.save-system.pl

Sprzedającym jest firma:

SAVE SYSTEM Damian Gabler
64-100 Leszno
Wilkowice, ul. Mórkowska 34a


NIP 698-111-55-84, REGON 301113145

zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 65 520 44 00, +48 603 249 603
    (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie)
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: save.system@poczta.fm

§ 1. Słownik

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz 1204 ze zm).
2. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
3. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
7. Produkt – Towary prezentowane w sklepie internetowym.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.
9. Sklep internetowy www.save-sytem.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem
www.save-sytem.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
10. Strona – Usługodawca i Klient.
11. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem
www.save-sytem.pl.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.save-system.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie wyroby oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Firma SAVE SYSTEM Damian Gabler jest płatnikiem podatku VAT.
5. Przedstawione ceny w Sklepie są podzielone na ceny netto oraz brutto.
6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem Sklepu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca w celi realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:a. Przeglądarka Internet Explorer 10 lub nowsza, Firefox 22 lub nowsza albo Google Chrome 28 lub nowszab. Minimalna rozdzielczość ekranu powinna wynosić 1024 x 768 px.

§ 3 Składanie zamówień

1. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Strona sklepu internetowego wraz z cenami jest zaproszeniem do składania ofert kupna towaru.
3. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy.
4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe.
7. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej paczki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
9. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia - nie jest ona jednoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji.
12. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i po potwierdzeniu terminu wysyłki.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, dostawcy usług transportowych, transportu własnego firmy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Termin realizacji zamówienia można określić indywidualnie.
4. O terminie dostawy informujemy klienta telefonicznie lub mailowo najpóźniej dzień przed.
5. Termin dostawy towaru jest dwudniowy, oznacza to że dostawę realizujemy we wskazany dzień lub dnia następnego.
6. Jeśli nie ma możliwości dojazdu do klienta autem transportowym, klient jest zobowiązany do przekazania takiej informacji przy zamówieniu.
7. Brak odbioru towaru przez klienta w umówionym terminie powoduje konieczność powrotu towaru do naszego magazynu.
8. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, ilości oraz rodzaju zamówionych Produktów.

§ 5 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na wskazane konto bankowe Sklepu.
2. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą. Dostawa odbywa się bez rozładunku towaru.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam Produkt jest uszkodzony należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
3. W przypadku odbioru własnego towaru z naszego magazynu klient jest zobowiązany odebrać towar w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania informacji o zrealizowaniu zamówienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
6. Kwota do zwrotu należna Klientowi za zwrócony towar może zostać umniejszona o kwotę za usunięcie ewentualnych braków czy usterek zwróconego towaru, a powstałych z winy kupującego.
7. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 8 Reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną gwarancją.
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie lub telefonicznie.
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
6.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
8.Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
9.W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianien Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 01.06.2020.